รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ
มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ
มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ อิสระ
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
รหัสทัวร์ BT-NRT001_XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ท่าอากาศย่านนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิสะ - แม่น้ำเมกุโระ [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ 5 ชั้น - ศูนย์การเรียนรู้ชงชา - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้า ท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารับ-ส่ง [ B / - / - ]
  Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
- ชมซากุระ ณ คลองเมกูโระ

- ขอพร ณ วัดอาซากุเสะ

- ภูเขาไฟฟูจิ

- Free day 1 วัน หรือเลือก Option เสริม disney land

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 มี.ค. 67
38,999
 
36,999
6,900
22 - 26 มี.ค. 67
38,999
 
36,999
6,900
24 - 28 มี.ค. 67
38,999
 
36,999
6,900
26 - 30 มี.ค. 67
38,999
 
36,999
6,900
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 67
38,999
 
36,999
6,900
30 มี.ค. - 03 เม.ย. 67
38,999
 
36,999
6,900
01 - 05 เม.ย. 67
38,999
 
36,999
6,900
03 - 07 เม.ย. 67
38,999
 
36,999
6,900
09 - 13 เม.ย. 67
38,999
 
36,999
6,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com