รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หิมะกรอบนอกนุ่มใน
TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หิมะกรอบนอกนุ่มใน
TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หิมะกรอบนอกนุ่มใน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
รหัสทัวร์ XJ156
ระยะเวลา 5D3N
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่ สถานที่ อาหาร
  Day 1 : วันแรก - สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น XJ606 10:45 - 19:40 น. [ - / - / - ]
  Day 2 : วันที่สอง - เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ [ B / L / - ]
  Day 3 : วันที่สาม - เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน [ B / L / - ]
  Day 4 : วันที่สี่ - เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ XJ607 20:55 - 01:35+1 น. [ B / - / - ]
  Day 5 : วันที่ห้า - สนามบิน ดอนเมือง XJ607 20:55 - 01:35+1 น. [ - / - / - ]
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 travelogue.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com